Jäsenkorjaus

Suomalaisen kansanparannuksen tutkimuksella on vuodesta 1730 lähtien pitkä historia. Ensimmäinen kuvaus perinteisestä käsillä tekemisestä löytyy Gabriel Maxeniuksen Kuopion yliopistossa tekemästä väitöskirjasta 8.12.1733. Sata vuotta myöhemmin Kajaanin piirilääkäri Elias Lönnroth keräsi kansallisperinnettä. Hän tallensi runomittaan kerrotun perinteen Kalevalaan. Väitöskirjan Lönnroth teki 1832.

Uusimmat riippumattomat tutkimukset antavat näyttöä myös siitä, että kansallisilla parannusmuodoillamme, ainakin kalevalaisella jäsenkorjauksella, on todella vaikuttavuutta tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Ne ovat kilpailukykyisiä myös nykyisessä terveyskulttuurissamme verrattuna terveydenhuollossamme ja sairaanhoidossa käytettyihin menetelmiin. Tämä on luonnollisesti edellytys sille, että kansalaiset käyttävät jatkuvasti, lisääntyvässä määrin, ikiaikaisia parannusmenetelmiä, vaikka he joutuvat maksamaan hoidot omasta kukkarostaan. Virallisen järjestelmän palvelut ovat voimakkaasti verovaroin tuettuja.

Jäsenkorjausta ryhdyttiin elvyttämään 1970 -luvulla Pohjanmaalla, missä on aina ollut merkittävää jäsenkorjausosaamista.  Myös muualla päin Suomea on tavattu kautta aikain jäsenkorjaajia. Nykyään jäsenkorjauksen käyttö on laajentunut ja osaajien määrä kattaa koko Suomen.

Pirkko Meriläisen väitöskirjassa 1986 osoitetaan, että jäsenkorjaus (nikamakäsittelyksi mainittuna) oli hyvin yleisesti käytetty hoitomuoto erityisesti Pohjanmaalla. Lääkäri Antti Hernesniemen, suunnilleen samaan aikaan 22 kunnassa Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, suorittaman kyselyn mukaan 43 % oli elämänsä aikana käynyt jäsenkorjaajan hoidossa.  Jäsenkorjaushoito lienee saunomisen jälkeen elinvoimaisin suomalaisen perinteisen kansanparannuksen muoto.

Pirkko Meriläinen teki väitöskirjan 1986 ja Tuula Vaskilampi 1992, koskien kansanparannuksen käytön laajuutta. Antti Hernesniemen väitöskirja 1999 käsitteli jäsenkorjauksen tekniikoita.

Kansanlääkintäseura ry on yli 30 –vuoden ajan tallentanut perinneosaamista erityisesti tuki- ja liikuntaelinten käsittelyyn liittyen. Kansanlääkintäseura ry perustettiin 1986 vaalimaan Kaustisen seudulla elänyttä vahvaa jäsenkorjauksen osaamista. Jäsenkorjauksen keräsi toimintaan erilaisia näkemyksiä. Osa jäsenkorjaus-hoidoista keskittyi lyhytkestoiseen kipukohdan käsittelyyn – nivelmanipulaatioon. 1990 –luvulla jäsenkorjaushoitojen antajien menetelmät olivat hyvin kirjavia ja ovat sitä edelleen.

Jäsenkorjauksesta on käytössä eri menetelmiä, kuten EU:ssa nimisuojattu Kalevalainen jäsenkorjaus, Kaustislainen jäsenkorjaus, perinteinen jäsenkorjaus ja lisäksi erilaisia muita jäsenkorjaaja -nimellä toimivia.

Karkeasti ottaen nämä jäsenkorjausmuodot voidaan jakaa toiminnan perusteella:

 • Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu kudosten mobilisointiin, nivelpintojen saattamiseen kohdalleen ja kalvorakenteiden avaamiseen kudosnesteitä hyödyntäen.
 • Kaustislainen jäsenkorjaus perustuu nivelpintojen saattamiseen kohdalleen
 • Perinteinen jäsenkorjaus perustuu lihasten hierontaan ja nivelpintojen saattamiseen kohdalleen
 • Muut jäsenkorjaukset ovat lähempänä jompaakumpaa viimeksi mainittua

Edellä mainituista Kalevalainen jäsenkorjaus on määrämuotoinen, tieteellisesti tutkittu ja nimisuojattu potilasturvallisuuden takaamiseksi. Nimen käyttöoikeus on mahdollista saada kolmivuotisen käytäntöpainotteisen monimuotokoulutuksen jälkeen osoitettuaan taidot näyttötutkinnossa. Koulutuksen aikana on tullut tehdä vähintään 300 dokumentoitua hoitoa ja päättötyö.

Mestariparantaja Olavi Mäkelän näkemys on, että kalevalainen jäsenkorjaus on usean hoitomuodon äiti. Siihen sisältyy erilaiset kudoshoidot kuten sidekudoshieronta, lymfahoito, vyöhyketerapia, hermoratahoito, akupainanta, nivelten paikalleen saattaminen jne. Hänen oppien mukaan kehoa tulee käsitellä kokonaisuutena, jolloin hoidollinen vaikuttavuus on paras. Hoito perustuu Olavi Mäkelän yli 30 000 hoidon kautta saatuun osaamiseen.

Kansanlääkintäseura (perustettu 1986) on keskittynyt kansanparannusperinteen tutkimukseen, koulutukseen ja tiedottamiseen. Lisäksi se toimii kansanlääkintäperinteen ja koululääketieteen välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön lisäämiseksi. Seurassa oli vuoden 2016 lopulla 1 300 jäsentä, joista Kalevalaisen jäsenkorjauksen taitajia noin 500. Taitajista n. 75 prosentilla on koululääketieteen tausta. Hoitokertoja annetaan vuosittain noin 300 000. Kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuutta on tutkittu Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa.

Kansanlääkintäseura ry:n hallitus, jossa vaikutti myös kaksi alan mestariparantajaa Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä katsoi, että perinneosaaminen on jälleen kerran menossa pelkästään hallitsemattomaan kipukohdan käsittelyyn. Niinpä hallitus loi kolmetasoisen kolme vuotta kestävän (oppipoika, kisälli, Kalevalainen jäsenkorjaaja) koulutuksen, jonka aikana voitiin koko kehon kineettisten tasapainoketjujen hoidollinen hallinta omaksua kudosystävällisellä ja hermotoimintaa, kudosneste- sekä verenkiertoa kunnioittavalla tavalla ymmärtäen samalla eri tukirakenteiden, hermotuksen ja ravintokierron merkitys koko kehossa. Samalla määritettiin hoito Kalevalaiseksi jäsenkorjaushoidoksi erottuakseen muusta jäsenkorjauksesta.

Koulutuksen yhtenä perustana oli Kuopion yliopistossa suoritettu vuonna 1996 tehty pilot –tutkimus. Tutkimus käsitti 34 kroonista alaselkäkipupotilasta. Heillä kaikilla oli yli 10 -vuotta kestänyt kipujakso. Hoitajina olivat mestariparantajat Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä. Tulokset antoivat vahvistuksen hoidon merkittävyydestä TULES –potilaiden elämänlaadun parantajana. Potilaat olivat kroonisen kivun vaivaamia ja saivat avun kyseisellä hoidolla. Useimmat heistä oli ollut useissa virallisen terveydenhuollon hoidoissa saamatta apua.

Vuosina 2003-2005 Kansanlääkintäseura ry osti Raha-Automaattiyhdistyksen merkittävällä myötävaikutuksella Kuopion yliopistolta Kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuustutkimuksen. Ensimmäinen vuosi kosketti selkäkipupotilaita, toinen niska-hartiakipupotilaita ja kolmas jäätyneitä olkapää-kipupotilaita ja selkäkipupotilaita. Verokkihoitona oli fysikaalinen hoito ja toisena vuonna lisäksi hieronta. Tutkimustulosten mukaan Kalevalainen jäsenkorjaus oli kustannustehokkain, elinvoimaisuutta selvästi lisäävä ja sairaslomia vuoden seurannan perusteella merkittävästi vähentävä hoito. Kalevalaisia jäsenkorjaushoitojen antajia tutkimuksessa oli 14. Lisäksi analysoitiin kentältä asiakaslomakkeet yli 3000 kpl:tta ja asiakaspalautteet yli 600 kpl:tta, jotka antoivat samanlaisen tuloksen kuin kaksoissokkotutkimukset. Lisäksi hoitotulokset laitettiin Oulun yliopiston tilastotieteen gradu –työn pohjaksi. Kyseisessä tutkimuksessa tulokset ajettiin ristiin erilaisten vaikutusten esille saamiseksi. Gardussa päädyttiin niin ikään samoihin vaikuttavuustuloksiin.

Vuonna 2005 Kalevalainen jäsenkorjaus –nimikkeelle saatiin EU –nimisuojaus. Tämä mahdollisti sen, ettei kukaan muu kuin Kansanlääkintäseura ry:n kouluttamat ja näytön osaamisestaan antaneet henkilöt voineet käyttää nimikettä.

Perinteen säilyminen mahdollisimman puhtaana varmistettiin myös huomioimalla virallisen terveydenhuollon kriteerit anatomian, fysiologian ja tautiopin oppimääristä, kontraindikaatioiden määrittämisestä, eettisten ohjeiden olemassaolosta ja ennen nimen käyttöoikeutta edellä mainittujen tietojen hallinnan lisäksi riittävän Kalevalaisen jäsenkorjausosaamisen varmistamisesta.

Monilla paikoin kalevalaiset jäsenkorjaajat toimivat yhteistyössä koululääketieteen edustajien kanssa. Yhteistyö em. professori Osmo Hännisen kanssa on antanut merkittävää kontaktipintaa eri asiantuntijoihin.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen osalta on näyttöä koulutuksen toimivuudesta ja myös siitä, että kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset hakeutuvat enenevässä määrin tuohon määrämuotoisesti ja ohjelmoidusti etenevään koulutukseen. Kalevalaiseen jäsenkorjauskoulutukseen osallistuneilla lähes 75 %:lla on koululääketieteen koulutus. Koulutukseen osallistuneissa on lääkäreitä, fysioterapeutteja, sairaanhoitajia, kätilöitä, kuntohoitajia, hierojia ym. terveydenhuoltoalan asiantuntijoita, joiden kautta on avautunut mitä mielenkiintoisimmat vuorovaikutusmahdollisuudet.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen, kansanparannuksen apuun turvautuu tänä päivänä kolmesataa tuhatta ihmistä vuodessa. Kalevalaisia jäsenkorjaajia on myös kaikkialla maassamme, kuten esimerkiksi www. kansanlaakintaseura.fi sivuilta voidaan havaita.

On syytä huomata, että maamme terveydenhuollon henkilökunnalla on Kalevalaisiin jäsenkorjaajiin, verrattuna vaatimattomat manuaalisen hoidon taidot, mikä johtuu siitä, että fysiatriaa ei juuri lainkaan opeteta maamme lääketieteellisissä tiedekunnissa. Kansallisen parantamiskulttuurin puuttuminen terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksesta selittää myös osittain sen, miten jotkut lääkärit tiedon puutteen vuoksi suhtautuvat kriittisesti kansan yleisesti käyttämiin manuaalisiin hoitomenetelmiin ja käyttävät ylimittaisesti lääkkeellisiä hoitoja, joihin kansa suhtautuu varauksellisesti niiden sivuvaikutusten ja tehottomuuden tuntien. Myöskään ympäristö ei kestä yhä kasvavaa lääkejäämäkuormitusta.

Ryhtivirheet ongelmien aiheuttajia

Kineettisissä toimintaketjuissa oleva virheasento aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineiden kasvua, jolloin solut eivät saa ravintoa ja nivelpintoihin kertyy kalkkia. Nivelet joutuvat virheasentoon aiheuttaen kehon kuormituksen epätasapainon. Niveliin syntyy kulumista, verenkierto estyy ja solut eivät saa ravintoa uudistumiseensa aiheuttaen rappeumaa ja muita erilaisia ongelmatiloja. 

Selkärangan nikamien lomitse kulkevat hermot joutuvat pinnetilaan aiheuttaen hermojärjestelmän kautta ongelmia aina sisäelinten toimintoihin saakka.

Kehossa syntyy hermoärsykkeitä ja aineenvaihduntahäiriötiloja kalvorakenteiden estäessä kudosnestekierron.

 kehon-ryhtivirheet
Kuva kehon ryhtivirheistä Kansanlääkintäseura r.y.

Kalevalainen jäsenkorjaushoito

Hoidossa tasapainotetaan tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) epätasapainoon joutuneita rakenteita, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toiminnallisina eroina kehon vasemmassa ja oikeassa puoliskossa sekä kudosmuutoksina.

Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja kudosnesteitä.  Hoidossa käsitellään koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista kallonpohjaan saakka.                                                               

Lihasten jännitystilasta, kudospaineista ja kivuntuntemuksista voidaan lukea ongelmien syitä ja aiheuttajia, jolloin hoito voidaan kohdistaa kipukohdan lisäksi myös ongelmia laajemmin aiheuttavaan kohtaan. Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vähentäen ja poistaen kipuja sekä parantaen kehon toimintakykyä ja samalla ihmisen elämänlaatua.

olavi
Kuvissa mestariparantaja Olavi Mäkelän hoidollisia havainnekuvia. Kuvat Päiviö Vertanen

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa, jopa vuosien takaisia vaivojen syitä. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt (vasta-aiheet) ja selvitetään hoitoa mahdollisesti rajoittavat tekijät.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen tehokkuus ja ainutlaatuisuus on osoitettu useammassa tieteellisessä tutkimuksessa.

tutkimus-diagrammi
Diagrammi;  Eri hoitomuotojen tehon arviointi (asteikolla –1-+10), yli 500 palautelomaketta,  Kuopion yliopisto 2005

Kalevalaisen jäsenkorjaushoidon vaikutukset

Tuki- ja liikuntaelimistön tasapainottuminen poistaa lihaksista jännitystä, vapauttaa kalvorakenteita ja parantaa nivelien liikkuvuutta. Samalla aineenvaihdunta helpottuu, kudosneste- ja verenkierto paranevat ja hermot vapautuvat mahdollisista pinnetiloista.

Koska hoidossa käsitellään lähes aina koko keho, ovat hoidon vaikutukset hyvin monipuoliset. Vaikka hoito teknisesti kohdistuu lihaksiin, jänteisiin, lihasten lähtö- ja kiinnityskohtiin sekä nivelsiteisiin ympäröivine sidekudoksineen, vaikuttaa se elvyttävästi myös hermotoimintaan ja muiden elinjärjestelmien aineenvaihduntaan. Ryhtivirheasiakkailla todetut aineenvaihduntaongelmat ovat helpottuneet tai poistuneet selkärangan ja muiden ryhtivirheiden korjaamisen myötä.

Hoidettaessa liikeratojen toiminnalliset ketjut, on voitu välttyä jopa tulevilta leikkauksilta. Hermojen pinnetilan vapautuessa ja ylimääräisen kudospaineen poistuessa myös kivuista on päästy eroon. Kalevalaisen jäsenkorjauksen mobilisoiva käsittely on parantanut kudosnesteen kiertoa ja tehostanut siten myös leikkauspotilaiden kuntoutumista.

Samoin nivelten liikeratojen toiminnan palauttaminen on voinut tehdä suunnitellut leikkaukset tarpeettomiksi. Hermojen pinnetilan vapautuminen ja ylimääräisen kudospaineen purkautuminen ovat voineet viedä kivut kokonaan pois.

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu hyviä hoitotuloksia mm. 

 • jalkojen erimittaisuuden korjaamisessa
 • kasvukipujen hoidossa
 • eri nivelten, kuten nilkan ja polven virheasentojen korjaamisessa
 • kantapääkivun (plantaarifaskiitin) hoitamisessa
 • jäätyneen lonkan hoidossa
 • skolioosin hoidossa
 • iskiaksen ja iskiastyyppisten vaivojen hoidossa
 • jäätyneen olkapään hoidossa
 • TOS –oireiden hoidossa
 • tenniskyynärpään ja rannekanavan oireyhtymän hoidossa
 • asentohuimauksen, migreenin ja erityyppisten pääkipujen hoidossa
 • ryhtivirheiden aiheuttamassa lapsettomuudessa
 • vauvojen ”koliikkikivuissa” ja suoliston häiriötiloissa